Local Organizing Committee [本地组委会]

Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences (ASIPP)
Baonian Wan, Chair bnwan@ipp.ac.cn
Shaohua Dong shdong@ipp.ac.cn
Sha Wu wusha@ipp.ac.cn
Dahuan Zhu  dhzhu@ipp.ac.cn